Rappin W-profilis

YRA UÞSAKOVUI REIKIAMØ MATMENØ

Rappin'o popieriaus fabrikas kartoninius kampus gamina uþsakovui reikiamo ploèio, storio ir ilgio.

APSAUGO PREKES NUO PAÞEIDIMØ

RAPPIN kartoniniai kampai apsaugo prekes nuo galimø paþeidimø jas sandëliuojant ir transportuojant. Tokiu bûdu kartoniniai kampai padeda iðvengti beprasmiðkø iðlaidø, galinèiø atsirasti dël prekiø paþeidimo.

RAPPIN W-profilio pakuoèiø kampai tinka apvalioms, ovalinës formos bei ypatingos formos prekëms apsaugoti, apsauga leidþia lanksèiai padengti kampus ir ið vidaus, ir ið iðorës.

RAPPIN W-profilis apsaugo apvalius prekës kraðtus.

Iðlinkusiø kampø apsauga.

Tuo paèiu metu galima apsaugoti prekiø vidaus ir iðorës kraðtus.

Tankesnës perforacijos RAPPIN W-profilis leidþia apsaugoti maþo skersmens angø kraðtus.

RAPPIN W-profiliu galima apsaugoti iðlinkusias prekiø dalis.

RAPPIN W-profilis tinka ypatingos formos kraðtø apsaugai.

Tinkamo daþnio perforacijos RAPPIN W-profiliu galima lanksèiai apsaugoti iðlinkusius kampus bei lygius kraðtus.

Klientas W-profilio perforacijà prekiø kraðtø ir kampø apsaugai gali uþsakyti jam tinkamu daþniu.