Rappin U-profilis

YRA UÞSAKOVUI REIKIAMØ MATMENØ

Rappin'o popieriaus fabrikas kartoninius kampus gamina uþsakovui reikiamo ploèio, storio ir ilgio.

APSAUGO PREKES NUO PAÞEIDIMØ

RAPPIN kartoniniai kampai apsaugo prekes nuo galimø paþeidimø jas sandëliuojant ir transportuojant. Tokiu bûdu kartoniniai kampai padeda iðvengti beprasmiðkø iðlaidø, galinèiø atsirasti dël prekiø paþeidimo.

RAPPIN U profilis idealiai tinka vienu metu apsaugoti prekës kraðtus ir kampus nuo ábrëþimø ir smûgiø. RAPPIN U profilyje áklijuotas paminkðtinimas uþtikrina apsaugà nuo ypaè stipriø smûgiø.

RAPPIN U profilio pakraštyje priklijuotas paminkštinimas leidžia apsaugoti atsikišusias gaminio dalis.

RAPPIN U profilis idealiai tinka apsaugoti tuo paèiu metu kampus ir kraštus.

š dviejø RAPPIN U profiliø taikant ypatingà sprendimà galima padaryti dëþæ.

Paminkðtinimas Rappin U profilio dugne apsaugo gaminá net nuo ypaè stipriø smûgiø.

Ant RAPPIN pakavimo kampų
galima išspausdinti užsakovo
pavadinimą, šūkį ar logotipą, tai
leidžia lengvai atpažinti prekių siuntą.

RAPPIN U profiliai taip pat puikiai tinka
statomuose namuose ką tik įdėtų durų
staktoms apsaugoti nuo įbrėžimų ir
smūgių.

V formos iškirpimai U-tipo profiliuose
leidžia juos patogiai sulenkti ties
kampais ir užtikrina idealią apsaugą.

U-tipo profilis su 45 laipsnių
palenkimais galuose padeda išvengti
persidengimų.