RAPPIN I-profilis

YRA UÞSAKOVUI REIKIAMØ MATMENØ

Rappin'o popieriaus fabrikas kartoninius kampus gamina uþsakovui reikiamo ploèio, storio ir ilgio.

APSAUGO PREKES NUO PAÞEIDIMØ RAPPIN

kartoniniai kampai apsaugo prekes nuo galimø paþeidimø jas sandëliuojant ir transportuojant. Tokiu bûdu kartoniniai kampai padeda iðvengti beprasmiðkø iðlaidø, galinèiø atsirasti dël prekiø paþeidimo.

Prekës gerai laikosi ant padëklø, o RAPPIN I-profilis apsaugo pavirðius nuo pakavimo juostos spaudimo.

Iðpjautas tinkamo dydþio RAPPIN I-profilis padeda fiksuoti prekes.

Patalpintas tarp prekiø RAPPIN I-profilis apsaugo prekes nuo trynimosi tarpusavyje.

Trumpas RAPPIN I-profilis tinka dëti po dangos tvirtinimo gnybtais tam, kad bûtø iðvengta gnybto prasiskverbimo per dangà.

RAPPIN I-profilá galima naudoti apvalià prekæ apsaugant nuo pakavimo juostos spaudimo.

RAPPIN I profilá galima naudoti þymint horizontalius medþiagø pavirðius ir juos sulyginant.

RAPPIN I-profilius tvirtinant prie sienø galima apsaugoti pakuotas prekes nuo sugadinimo dël trynimosi.

RAPPIN I-profiliais galima paremti prekes ir apsaugoti prekiø kraðtus sandëliuojant.

RAPPIN profiliais galima paremti ir apsaugoti stiklo detales sandëliuojant.