KARTONINIAI KAMPAI

ATSPARÛS SMÛGIAMS IR SPAUDIMUI

RAPPIN kartoniniai kampai gaminami ið keliø kartono sluoksniø laminavimo bûdu. Kartono sluoksniai suklijuojami, presuojami ir formuojami. Specialûs klijai ir aukðto lygio laminavimo
technologija garantuoja didelá kartoniniø kampø patvarumà tiek smûgiams, tiek spaudimui.


GAMINA IŠ SAVO FABRIKO KARTONO

Räpina popieriaus fabrikas gaminas kartoninius kampus tik ið savo fabrike pagaminto kartono.
Savo kartono naudojimas garantuoja visada vienodai aukðtà produkcijos kokybæ.

IŠ 100% MAKULATÛROS

Aplinkà tausojanèiø RAPPIN kartoniniø kampø gamybai naudojamas Rappin'o popieriaus fabriko kartonas,
kuris yra pagamintas ið ðimtaprocentinës makulatûros.

TINKA PAKARTOTINIAM PERDIRBIMUI

RAPPIN pakavimo kampai yra visiškai tinkami pakartotinai perdirbti.

NAUJI IR MODERNÛS GAMYBOS ÁRENGIMAI

Räpina popieriaus fabrike pakuoèiø kampai gaminami taikant pilnutinai automatizuotas pakuoèiø kampø
gamybos linijas, uþtikrinanèias stabiliai aukðtà produkcijos kokybæ.
Linijos yra patobulintos papildomais árenginiais skirtingiems profiliams gaminti.
Räpina popieriaus fabrikas gamybos technologijà atnaujina nuolatos tam, kad galëtø klientams
pasiûlyti jø poreikius tenkinanèius gaminius.

GAMYBAI VADOVAUJA GAMYBOS ÞINOVAI

Kartoniniø kampø linijos operatoriai yra labai gerai apmokyti. Darbuotojai nuolat tobulina savo
profesinius ágûdþius ir domisi technologijø naujovëmis.

VISADA VIENODAI AUKÐTA KOKYBË

Vienodai aukðtos kokybës kartonas, aukðto lygio laminavimo technologija, geriausia ðiuolaikinë technika ir
labai gerai apmokyti operatoriai uþtikrina visada vienodai aukðtà produkcijos kokybæ.