Rappin R-profilis

YRA UÞSAKOVUI REIKIAMØ MATMENØ

Rappin'o popieriaus fabrikas kartoninius kampus gamina uþsakovui reikiamo ploèio, storio ir ilgio.

APSAUGO PREKES NUO PAÞEIDIMØ

RAPPIN kartoniniai kampai apsaugo prekes nuo galimø paþeidimø jas sandëliuojant ir transportuojant. Tokiu bûdu kartoniniai kampai padeda iðvengti beprasmiðkø iðlaidø, galinèiø atsirasti dël prekiø paþeidimo.

Ant paleèiø sudëtos prekës laikosi tvirtai, kraðtai ir kampai yra apsaugoti.

Palengvina prekiø pakuotæ ant paletës.

Apsaugo prekës kraðtus ir kampus transportuojant ir sandëliuojant.

RAAM profilis sustiprina pakuotê ir leidžia dëti prekes vienà ant kitos.

RAPPIN RAAM profilio kamp1 galima pagaminti daugiausiai su dviem ápjovomis.

RAPPIN RAAM profilio kampas.