Rappin R-profils

PASÛTÎTÂJAM NEPIECIEÐAMAJÂ IZMÇRÂ

Repinas papîrfabrika raþo iepakojuma stûrîðus pasûtîtâjam nepiecieðamajâ platumâ, biezumâ un garumâ.

AIZSARGÂ PRECES NO BOJÂJUMIEM

RAPPIN iepakojuma stûrîði aizsargâ no bojâjumiem, kas apdraud preces iekrauðanas un transportçðanas laikâ. Ðâdi iepakojuma stûrîði palîdz izvairîties no izdevumiem, kas var rasties, ja preces tiek bojâtas.

Iepakotâs preces uz pamatnes stâv stabili, malas un stûri ir aizsargâti.

Vienkârðo preèu iepakoðanu uz pamatnes.

Aizsargâ preèu malas un stûrus transportçðanas un uzglabâðanas laikâ.

Profils RAAM stiprina iepakojumu un ïauj preces uzgabât vienu uz otras.

Profila RAPPIN RAAM stûri var raþot ar, maksimums, diviem iegriezumiem.

Profila RAPPIN RAAM stûris.