Rappin W-profils

PASÛTÎTÂJAM NEPIECIEÐAMAJÂ IZMÇRÂ

Repinas papîrfabrika raþo iepakojuma stûrîðus pasûtîtâjam nepiecieðamajâ platumâ, biezumâ un garumâ.

AIZSARGÂ PRECES NO BOJÂJUMIEM

RAPPIN iepakojuma stûrîði aizsargâ no bojâjumiem, kas apdraud preces iekrauðanas un transportçðanas laikâ. Ðâdi iepakojuma stûrîði palîdz izvairîties no izdevumiem, kas var rasties, ja preces tiek bojâtas.

RAPPIN W-profila stûri ir piemçroti apaïu, ovâlu un îpaðas formas preèu aizsargâðanai, ïaujot elastîgi pârklât gan ârçjos, gan iekðçjos stûrus.

RAPPIN W-profils aizsargâ preces apaïâs malas.

Liektu stûru aizsargâðana.

Vienlaicîgi var aizsargât gan preces ârçjâs, gan iekðçjâs malas.

RAPPIN W-profils ar blîvâku perforçjumu ïauj aizsargât atveru ar mazâku diametru malas.

Ar RAPPIN W-profilu var aizsargât preces izliektâs daïas.

RAPPIN W-profils ir piemçrots îpaðas formas preèu malu aizsargâðanai.

Ar piemçrota soïa perforçtu RAPPIN W-profilu var elastîgi aizsargât gan izliektus stûrus, gan taisnas malas.

Klients var pasûtît W-profila perforçjumu ar preèu malu un stûru aizsargâðanai nepiecieðamo soli.