RAPPIN I-profils

PASÛTÎTÂJAM NEPIECIEÐAMAJÂ IZMÇRÂ

Repinas papîrfabrika raþo iepakojuma stûrîðus pasûtîtâjam nepiecieðamajâ platumâ, biezumâ un garumâ.

AIZSARGÂ PRECES NO BOJÂJUMIEM

RAPPIN iepakojuma stûrîði aizsargâ no bojâjumiem, kas apdraud preces iekrauðanas un transportçðanas laikâ. Ðâdi iepakojuma stûrîði palîdz izvairîties no izdevumiem, kas var rasties, ja preces tiek bojâtas.

Prece stâv stingri uz pamatnes un RAPPIN I-profils aizsargâ virsmas no iepakojuma lentas spiediena.

Piemçrotâ izmçrâ izgriezts RAPPIN I-profils palîdz nofiksçt preci.

Novietots starp precçm, RAPPIN I-profils aizsargâ preces no savstarpçjas berzes.

Îsais RAPPIN I-profils ir piemçrots novietoðanai zem pârsega nostiprinâðanas skavâm, lai izvairîtos no izspieðanâs cauri pârsegam.

RAPPIN I-profilu var izmantot preèu ar apaïu virsmu aizsargâðanai no iepakojuma lentas spiediena.

RAPPIN I-profilu var izmantot materiâlu lîdzinâðanai un savietoðanai.

Nostiprinot RAPPIN I-profilus uz sienas, var aizsargât iepakotas preces no berzes izraisîtiem bojâjumiem.

Ar RAPPIN I-profiliem var atbalstît preces un aizsargât preèu stûrus iekrauðanas laikâ.

Ar RAPPIN I-profiliem var atbalstît un aizsargât stikla detaïas uzglabâðanas laikâ.