Käitumisjuhis

Räpina Paberivabrik AS on pühendunud jätkusuutlikkusele, ärieetika kõrgetele standarditele ja terviklikkusele. Räpina Paberivabrik AS loodab, et kõik tarnijad pühenduvad jätkusuutlikkusele ning järgivad sarnaseid tööstandardeid ja ärieetikat. Tarnijalt oodatakse Räpina Paberivabrik AS käitumisjuhendis esitatud nõuete täimist. Räpina Paberivabrik AS ja tarnija võivad kokku leppida tarnelepingu täiendavates standartides.

Seadused ja regulatsioonid

Tarnija on kohustatud täitma vastava riigi seaduseid ja regulatsioone asukohariigi põhiselt.

Korruptsioon ja altkäemaks

Mistahes vormis korruptsioon või altkäemaks on keelatud. Töötajatel on keelatud pakkuda, anda või vastu võtta kingitusi või tasu, mis on või võidakse käsitleda
altkäemaksuna. Pakutavast või nõutavast altkäemaksust tuleb koheselt keelduda. Juhatust tuleb intsidendist koheselt teavitada.

Sunnitöö

Mistahes vormis sunniviisiline töö on keelatud, hõlmates ka renditööjõudu.

Lapstööjõud

Mistahes vormis lapstööjõud on keelatud.

Ahistamine

Austada tuleb indiviidi väärikust, privaatsust ja isikuõiguseid. Töötajaid ei tohi kehaliselt karistada ja füüsiliselt, seksuaalselt, psühholoogiliselt või verbaalselt ahistada ega kuritarvitada.

Hüvitis

Tarnija ettevõttes kehtivad palgad, sealhulgas ületunnitöö ja hüvitised, peavad olema võrdsed või ületama kehtivate seaduste ja määrustega nõutavat taset.

Tööaeg

Tarnija peab järgima tööaja osas kehtivaid seadusi ja standardeid.

Võrdne kohtlemine

Kõiki tarnija töötajaid, sõltumata rassist, rahvusest, sotsiaalsest taustast, võimalikust töövõimetusest, seksuaalsest orientatsioonist, poliitilisest või religioossest veendumusest ning nende soost või vanusest sõltumata, tuleb tööotsuste tegemisel kohelda vastavalt nende võimetele ja kvalifikatsioonile sealhulgas, kuid mitte ainult, töölevõtmisel, edutamisel, tasustamisel, hüvitiste maksmisel, koolitamisel, koondamisel ja töösuhte lõpetamisel.

Töötervishoid

Tarnija on kohustatud tagama turvalise ja tervisliku töökeskkonna vältimaks õnnetusi ja vigastusi ning vajadusel tagama ohutud ja tervislikud majutuskohad, järgides kehtivaid kohalikke seadusi.

Ametiühing ja kollektiivläbirääkimised

Tarnija on kohustatud austama töötajate seaduslikku õigust ühineda ametiühingutega ning kollektiivsete läbirääkimistega.

Keskkond

Tarnija on kohustatud täitma oma tegevusele kohaldatavaid keskkonnaeeskirju ja standardeid ning järgima keskkonnateadlikke tavasid kõikides tegevusvaldkondades. Keskkonnakoormus tuleb keskkonnaküsimustes viia miinimumini seda pidevalt täiustades.

Tooteohutus

Kõik tooted ja teenused peavad vastama kvaliteedi ja standardi nõuetele, mis on sätestatud kehtivates lepingutes ning vastates seadlusandlusele. Tarnija on kohustatud hügieeni ja tooteohutusega seotud riske juhtima kogu tarneahela ulatuses. Tarnija peab kasutama teadaolevat päritolu toorainet ning tagama tooraine ja valmistoodete jälgitavuse. Tarnija peab tagama tarnitud toodete nende sihtotstarbelisel kasutamisel ohutuse inimestele ja keskkonnale.

Tarneahel

Tarnija on kohustatud tagama, et kõik tema allhankijad tunnustavad ja järgivad käesolevat käitumisjuhist. 

Hüvitis

Tarnija ettevõttes kehtivad palgad, sealhulgas ületunnitöö ja hüvitised, peavad olema võrdsed või ületama kehtivate seaduste ja määrustega nõutavat taset.

Tööaeg

Tarnija peab järgima tööaja osas kehtivaid seadusi ja standardeid.

Võrdne kohtlemine

Kõiki tarnija töötajaid, sõltumata rassist, rahvusest, sotsiaalsest taustast, võimalikust töövõimetusest, seksuaalsest orientatsioonist, poliitilisest või religioossest veendumusest ning nende soost või vanusest sõltumata, tuleb tööotsuste tegemisel kohelda vastavalt nende võimetele ja kvalifikatsioonile sealhulgas, kuid mitte ainult, töölevõtmisel, edutamisel, tasustamisel, hüvitiste maksmisel, koolitamisel, koondamisel ja töösuhte lõpetamisel.

Töötervishoid

Tarnija on kohustatud tagama turvalise ja tervisliku töökeskkonna vältimaks õnnetusi ja vigastusi ning vajadusel tagama ohutud ja tervislikud majutuskohad, järgides kehtivaid kohalikke seadusi.

Ametiühing ja kollektiivläbirääkimised

Tarnija on kohustatud austama töötajate seaduslikku õigust ühineda ametiühingutega ning kollektiivsete läbirääkimistega.

Keskkond

Tarnija on kohustatud täitma oma tegevusele kohaldatavaid keskkonnaeeskirju ja standardeid ning järgima keskkonnateadlikke tavasid kõikides tegevusvaldkondades. Keskkonnakoormus tuleb keskkonnaküsimustes viia miinimumini seda pidevalt täiustades.

Tooteohutus

Kõik tooted ja teenused peavad vastama kvaliteedi ja standardi nõuetele, mis on sätestatud kehtivates lepingutes ning vastates seadlusandlusele. Tarnija on kohustatud hügieeni ja tooteohutusega seotud riske juhtima kogu tarneahela ulatuses. Tarnija peab kasutama teadaolevat päritolu toorainet ning tagama tooraine ja valmistoodete jälgitavuse. Tarnija peab tagama tarnitud toodete nende sihtotstarbelisel kasutamisel ohutuse inimestele ja keskkonnale.

Tarneahel

Tarnija on kohustatud tagama, et kõik tema allhankijad tunnustavad ja järgivad käesolevat käitumisjuhist.