TUKIPROJEKTIT

YMPÄRISTÖINVESTOINTIKESKUSSÄÄTIÖ JA EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTO (ERDF) Paperipakkausjätteiden uudelleenkäyttö raaka-aineena Virossa Räpinan paperitehtaalla  

Hankkeen päämäärä on ympäristön tilan parantaminen paperijätteiden uudelleenkäytön laajentamisen avulla Virossa. Avustus auttaa suoraan tehostamaan jätepaperin, mukaan lukien paperipakkausjätteiden, uudelleenkäyttöä sekundaarisena raaka-aineena.

Projektin soveltamisella muutetaan kasvava paperi- ja pakkausjätteiden uudelleenkäyttö Virossa stabiiliksi, koska Räpinan paperitehtaalla käytetään raaka-aineena ainoastaan jätepaperia. Hakijan ensisijainen tavoite on paperimassan valmisteluteknologian uudistus eli paperimassan tuottamisen, seulomissysteemien ja jauhatuslaitteiden modifiointi, minkä ansiosta on mahdollista tulevaisuudessa käyttää kaikenlaisia jätteenkäsittelylaitosten lajittelemia paperi- ja pakkausjätteitä. Tavoitteena on saavutettavalla teholla (25 tonnia vuorokaudessa) kattaa koko Viron paperi- ja pakkausjätteiden jälleenkäsittely.

/span>Hankkeeseen liittyvä tavoite: väestön tiedottaminen jätteiden keräilystä, uudelleenkäytön mahdollisuuksista ja ympäristönsuojelusta.

Hankkeen kesto 15.12.2004 – 31.10.2006

    YRITTÄJYYDEN KEHITTÄMISEN SÄÄTIÖ. VIENTISUUNNITTELUN OHJELMA AS Räpinan Paperitehtaan vientisuunnittelu  

Vientisuunnittelun toteuttamisen tavoitteena on parhaalla tavalla soveltaa parin viime vuoden aikana tehtyjen investointien tuloksena syntyneitä tuotantomahdollisuuksia.

Hankkeen kesto 1.1.2006 – 31.12.2007